Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

piugioia
4730 5912
piugioia
9680 e51c 500
W.Broniewski 
Reposted fromdecepcion decepcion viaalkohol alkohol

March 01 2018

piugioia
Poza tym, jak to bywa w życiu, tak siebie znamy jak nas sprawdzono. Niczego nie można być pewnym, dopóki nie spróbujesz przekuć teorii w praktykę.
— Katarzynka - forum o poliamorii

February 04 2018

piugioia
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaasert4 asert4
piugioia
piugioia
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaasert4 asert4
piugioia
5619 de1a
Reposted frommev mev viaasert4 asert4

February 01 2018

piugioia
Reposted fromlivela livela viaalkohol alkohol

August 10 2017

2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish vialiliowadusza liliowadusza
piugioia
piugioia
8877 e1cd
Reposted frombeckycue beckycue vialiliowadusza liliowadusza
piugioia
(via timidkoala)
piugioia
Odejść tak aby nasza śmierć miała sens.
— Walking Dead S7E14
Reposted fromasert4 asert4
piugioia
Życie jest za krótkie i czas za szybko płynie by pić słaba kawę albo lurę bez kofeiny.
— a4
Reposted fromasert4 asert4
4395 4e51
Reposted fromshitsuri shitsuri viaasert4 asert4
piugioia
Let's start this shit.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl